# de vi Popularität
#1 Vielleicht erzählen Sie mir auch, wer Sie engagiert hat. Có thể cho tôi biết ai thuê anh không? 1
#2 Hör zu, so wie ich jetzt bin, würde ich mir auch nicht trauen. Với tình trạng lúc này, tôi cũng chẳng tin chính mình. 1
#3 Aber so Leid es mir auch tut, es ist meine Pflicht, Sie darüber zu informieren, Tôi xin lỗi. Nhưng tôi có bổn phận phải báo cho anh biết. 1
#4 Das haben sie mir auch gesagt. Phải, đó là những gì họ nói với tôi 1
#5 Schau, ich weiß nicht ob du Teil davon bist oder nicht.... und es ist mir auch völlig egal. Nhìn nè. cô có tham dự một phần hay vào việc này,tôi không quan tâm lắm. 1
#6 Du fehlst mir auch. Em cũng nhớ anh. 3
#7 Mir auch nicht. Tôi cũng vậy 1
#8 Nein, gefällt mir auch nicht. Không, cũng không phải cái đó. 1
#9 Verkaufst du mir auch seine Leber? Cậu sẽ bán cho tôi gan của ông cậu chứ? 1
#10 Da war mir auch klar, warum du... am Abend vorher sinnlos betrunken warst. Anh giả bộ như anh chỉ vừa gặp chúng. Tôi biết tỏng là anh đã gặp chúng đêm trước đó. 1
#11 - Sie bedeutet mir viel. - Und mir auch. -Điều đó rất quan trọng với tôi. 1
#12 Dein Vater hat mir auch viel bedeutet. Tôi cũng quan tâm đến cha cậu. 1
#13 Warum würden Sie mir auch zuhören? - Anh lắng nghe tôi làm gì? 2
#14 - Ging mir auch so. - Tôi cũng vậy 1
#15 …nicht derjenige bist und du mir auch nicht helfen wirst und …wir beide auch nicht miteinander vögeln, … Và chính anh, anh đã không giúp tôi thật sự, anh chẳng cho tôi điều gì ở đây cả. Anh đã giúp gì cho đoạn văn của tôi nào… 1

Übersetzungen in anderen Sprachen

  • erinnerst du dich
  • falsche antwort
  • Ebenso neu übersetzten:

  • jawohl sir
  • ich kann helfen